Platforma geoEnergia

Slovenská geotermálna technologická platforma geoEnergia je vedecko-technologická koordinačná skupina zložená z relevantných aktérov geotermálneho sektora v Slovenskej republike.

GeoEnergia vytvára platformu, v rámci ktorej všetky sektory podieľajúce sa na rozvoji geotermálnej energie koordinovane pracujú na zabezpečení využitia tohto obnoviteľného zdroja čistej energie a jeho trvalo udržateľnom raste.

 

Geotermálna energia v Európskej únii a jej potenciál

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov vytvára silnú podporu pre rozvoj a využívanie geotermálnej energie. Podľa jej záverov je stanovený podiel energie z obnoviteľných zdrojov pre každý členský štát únie do roku 2020 vo výške 20%.

Globálne výzvy klimatických zmien a nutnosť zabezpečenia trvalo udržateľného ekonomického rastu a sociálnej súdržnosti neodvratne vyžadujú prechod na vlastné bezpečné a čisté energetické zdroje.

Geotermálna energia je jediným zdrojom obnoviteľnej základnej energie schopnej dlhodobo zabezpečiť takúto konzistentnú a bezpečnú elektrickú energiu 24 hodín denne, 365 dní v roku. Je založená na získavaní tepla z veľkých hĺbok a tento tepelný tok prevyšuje mnohorádovo celkovú energetickú spotrebu krajín.

Geotermálna energia má tieto unikátne vlastnosti:

 1. Základná (base-load) energia – jediný obnoviteľný zdroj generujúci energiu trvale 24 hodín / 365 dní v roku v nepretržitej operatívnej prevádzke viac ako 96% celkového času
 2. Nulová cena paliva – bez paliva, voda je len ako recyklovaný nosič energie
 3. Nulové emisie CO2 – takmer nulové emisie, nepodlieha penalizáciám a šetrí emisné kvóty
 4. Malá plocha zariadení – na 1MW najmenšia plocha elektrárne, podzemná prevádzka
 5. Politicky a environmentálne akceptovateľné – pozitívne regionálne dopady, strategicky bezpečná a stabilný energetický zdroj
 6. Minimálny risk alebo nebezpečenstvo pre obyvateľstvo – možno budovať v blízkosti sídiel a spotreby

Geotermálna energetika, ktorá je založená na vyšších teplotách ako 150°C, vyžaduje nové efektívne technológie schopné vŕtať a vytvárať tepelné výmenníky v hĺbkach pod 3 km. Vďaka týmto systémom je očakávaný rast produkcie geotermálnej elektrickej energie v EÚ v najbližších 10 rokov pri existujúcich technológiách z terajších 1000 MWe na 6000-10000 MWe (zdroj EGEC). Navyše dôležitosť termálnej energie pre vykurovanie, ktorá v Európe predstavuje 48% z celkovej spotrebovanej energie, dáva predpoklady pre využitie plytkých geotermálnych zdrojov v rozsahu 40000 MWth v roku 2020.

V Európskej únii vznikli na podporu výskumu, vývoja a aplikácií nových geotermálnych technológií dve Európske technologické platformy: GEOELEC pre geotermálnu energetiku a Renewable Heating & Cooling (ETP-RHC), Geothermal Panel pre priame využitie geotermálnej energie. Ich cieľom je vytvoriť fórum pre relevantných aktérov na identifikáciu strategických cieľov výskumu a vývoja, koordinovať ich pri ich napĺňaní, podporovať financovanie a zastupovať segment voči ostatným orgánom, organizáciám a verejnosti.

 

Situácia v Slovenskej republike

Slovenská republika zatiaľ veľmi nedostatočne využíva geotermálnu energiu. Neexistuje zatiaľ produkcia geotermálnej elektrickej energie a v oblasti termálnej energie na vykurovanie je produkcia ďaleko zaostávajúca za potenciálom.

Spolupráca medzi pôvodným výskumom a vývojom v univerzitno/akademickom prostredí a praxou v porovnaní s niektorými krajinami EÚ takmer nie je. Developeri geotermálnych projektov skoro výhradne využívajú importované technológie a služby, súčasný exportný potenciál Slovenska je preto minimálny. Pritom potenciál úspešnej dlhodobej spolupráce je vysoký, či už s univerzitným, akademickým alebo inovatívnym prostredím malých a stredných podnikov.

 

Ciele platformy

GeoEnergia sa usiluje identifikovať a rozvíjať trvalo udržateľnú stratégiu pre podporu a marketing geotermálnej energie v Slovenskej republike s nasledujúcimi cieľmi:

 • Vytvárať rámec, kde budú môcť všetky sektory zapojené do rozvoja geotermálnej energie spolupracovať a koordinovať svoje aktivity smerom k vývoju nových technológií a komercionalizácii tejto obnoviteľnej energie
 • Analyzovať súčasný stav a potenciál geotermálnej energie v Slovenskej republike vrátane potrebných technológií, dostupných prírodných zdrojov, ich rozloženia a kvality
 • Identifikovať potreby výskumu a vývoja a dostupných finančných zdrojov pre výskum v strategických oblastiach, presadzovať záujmy členov v rámci 7. Rámcového programu Európskej únie
 • Identifikovať bariéry (regulačné, technologické, finančné) brániace rozvoju geotermálnej energie, aktívna podpora presadzovania zmien, nových stratégií a trvalo udržateľných alternatív
 • Propagácia geotermálnej energie a koordinácie medzi aktérmi z oblasti vedy, technológií a priemyslu zapojenými v technologickom reťazci
 • Účasť na medzinárodných fórach a ďalších aktivitách súvisiacich s geotermálnou energiou, zvyšovanie povedomia na národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni a šírenie informácií z platformy navonok

 


KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100