10.11.2010 16:37

Zahájenie činnosti geotermálnej technologickej platformy geoEnergia - tlačová správa

Bratislava, 10.11.2010 – Slovensko sa usiluje o zvýšenie podpory produkcie energie z obnoviteľných zdrojov energie. Dôkazom je i vznik národnej geotermálnej technologickej platformy, ktorej činnosť bola dnes zahájená v Bratislave. Jej názov je geoEnergia a bude združovať relevantných hráčov z oblasti geotermálneho sektora v Slovenskej republike.

Jej vzniku predchádzal prípravný workshop organizovaný v júni tohto roka taktiež v Bratislave. Ten definoval aj požiadavky novej platformy, ktoré sa zrealizovali práve dnešným stretnutím, ktoré bolo organizované pod záštitou Európskej rady pre geotermálnu energiu (EGEC) a Európskej technologickej platformy RHC. Na zahájení sa zúčastnili významné osobnosti z vedecko – výskumnej oblasti, štátnej správy, ale aj súkromného sektora.

Zahájenie činnosti zorganizovala Agentúra pre geotermálnu energetiku (AGEO). V jednotlivých príspevkoch sa hovorilo o význame geotermálnej energie v snahe o trvalo udržateľné energetické zdroje. Igor Kočiš, riaditeľ spoločnosti Geothermal Anywhere, povedal: „Geotermálna energia je jediným zdrojom obnoviteľnej základnej energie schopnej dlhodobo zabezpečiť takúto konzistentnú a bezpečnú elektrickú energiu 24 hodín denne, 365 dní v roku.“. Ľuboš Slovák, predstaviteľ AGEO, načrtol hlavné ciele a mechanizmus fungovania platformy geoEnergia. Medzi prezentujúcimi boli aj predstavitelia štátnej sféry, ktorí sa venovali podpore technologických platforiem zo strany štátu. Súčasťou zahájenia činnosti bolo aj slávnostné otvorenie Výskumného centra pre hĺbkové vrty v areáli Slovenskej Akadémie Vied za prítomnosti zástupcov spoločnosti Geothermal Anywhere, Slovenskej Akadémie Vied a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Počas otvorenia bola zúčastneným hosťom predvedená úspešná demonštrácia rozrušovacej technológie pre ultra hlboké vrty v laboratórnych podmienkach.

Slovenská republika zatiaľ nedostatočne využíva geotermálnu energiu a zatiaľ neexistuje žiadna produkcia geotermálnej elektrickej energie. Taktiež v oblasti termálnej energie na vykurovanie je produkcia ďaleko zaostávajúca za potenciálom, ktorý má Slovensko nadpriemerný. Spolupráca medzi výskumom a vývojom v akademickom prostredí a praxou je v porovnaní s inými krajinami EÚ na veľmi nízkej úrovni. Práve preto sa hlavným cieľom novej technologickej platformy stalo vytvorenie koncepcie pre rozvoj geotermálnej energie na Slovensku a jej prepojenie na medzinárodné organizácie, programy a projekty.

V nadväznosti na toto stretnutie sú pripravované ďalšie pracovné stretnutia členov platformy geoEnergia, ktorých cieľom bude jej rozbeh a maximálne zefektívnenie.

Fotodokumentácia z celého dňa sa nachádza na našej facebookovej stránke www.facebook.com/geothermania.

—————

Späť


KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100