24.05.2010 03:52

Poslanie

Poslanie a ciele organizácie

Združenie je v štádiu rastu a jeho zakladajúcimi členmi sú organizácie pôsobiace na poli výskumu a vývoja v oblasti geotermálnych technológií Geothermal Anywhere, s.r.o., Bratislava a združenie CELIM SLOVAKIA, Trnava. Okrem vytvárania platformy pre výskum a vývoj organizácia zastupuje záujmy členských organizácií pri rokovaniach s centrálnymi orgánmi o zásadných otázkach výskumu a vývoja, hlavne v oblasti legislatívnych zmien, priorít, foriem riadenia a spôsobu financovania výskumno-vývojových aktívít v oblasti nových technológií umožňujúcich rozvoj a reálne široké využitie geotermálnej energetiky. Tvorbou a spoluorganizovaním sietí, centier a partnerstiev medzi výskumno-vývojovými pracoviskami, vzdelávacími inštitúciami, verejnou správou a podnikateľskou sférou v oblasti geotermálnej energie zabezpečujúcich prenos najnovších poznatkov a výsledkov výskumu a vývoja do praxe v rámci SR aj v Európskom meradle AGEO výrazne napomáha koncentrácii výskumných, projektových a manažérskych kapacít s cieľom dosiahnuť synergiu a trvalo-udržateľnú konkurencieschopnosť slovenských organizácií nielen v strednej Európe, ale aj v globálnom meradle. Rozvinutá sieť kontaktov a partnerstiev je zameraná predovšetkým na príslušné Európske technologické platformy, ktoré sú lídrom vo výskume a vývoji technológií v rámci Európskej únie a umožňujú širokú a intenzívnu projektovú, legislatívnu a informačnú podporu členskej základni.

 

Dlhodobý strategický zámer rozvoja združenia je pôsobenie v oblasti prípravy a realizácie projektov hĺbkovej geotermálnej energetiky a súvisiacich umožňujúcich technológií (enabling technologies) vytvárajúcich priestor aj pre ďalšie aplikované výskumy v oblastiach spracovania odpadov alebo obrábania materiálov, čo je v súlade s bodom 6 ods. 4.3.1.1 operačného programu Výskum a vývoj:

 

„6 - Energia a energetika

Energetika Európskej únie a aj Slovenska je v súčasnosti závislá na dovoze energetických

surovín (ropa, plyn, urán). Pre ďalší rozvoj ekonomiky a zabezpečenie primeranej kvality

života je potrebné zvyšovať energetickú bezpečnosť Slovenska efektívnym využívaním

energetických zdrojov, ktoré sa nachádzajú na vlastnom území. Výskum a vývoj v širokom

rozsahu vedných a technických disciplín bude zameraný predovšetkým na nové

a obnoviteľné, ekologicky prijateľné zdroje energie, racionalizáciu spotreby energií vo

všetkých priemyselných a nepriemyselných odvetviach a distribúciu energií.

K tomu je nevyhnutné rozvíjať výskum a vývoj vo viacerých oblastiach: výskum zdrojov

geotermálnej energie a ich využitia.“

 

AGEO reflektuje svojimi aktivitami na spoločenskú objednávku v oblastiach:

·      minimalizácie závislosti na importovaných palivách a tým zvýšenie energetickej bezpečnosti krajiny

·      zmiernenia dopadov na životné prostredie v oblasti skleníkových plynov a iných škodlivých látok generovaných v súčasnom energetickom priemysle

·      obmedzenia tvorby deficitov pri generovaní elektrickej energie spôsobenej vysokou cenou importovaných palív, nákladov na jadrovú energetiku a vysokých dotácií do niektorých v súčasnosti nerentabilných obnoviteľných zdrojov

 

Súlad poslania a cieľov združenia s bolonským procesom a cieľmi Lisabonskej stratégie, vôľa zohrávať serióznu úlohu pri ďalšom vývoji Európy do podoby Európy poznatkov a vedomostne založenej ekonomiky a spoločnosti vytvára z organizácie AGEO významného hráča na trhu výskumu, vývoja, transferu a šírenia nových technológií.

—————

Späť


KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100