Geotermálna energia a Slovenská republika

Krajina, ktorá bude mať v budúcnosti dostatok energie, má istotu svojho rozvoja. Obzvlášť je to markantné z pohľadu energetickej bezpečnosti štátu a jeho nezávislosti od cudzích zdrojov v obdobiach kríz, ale najmä rastúcej závislosti od dovozu zemného plynu a ropy z Ruskej federácie.

Dnes stojí pred Slovenskom vážna výzva, aby v  dlhodobom horizonte využívalo v podstatne väčšom množstve iné bezpečnejšie zdroje energie. Potreba energie, elektrickej ako aj tepelnej, neustále rastie. Keďže hydroelektrárne už svoj potenciál v SR takmer naplnili, ďalšími možnosťami sú jadrové elektrárne a obnoviteľné zdroje. Obnoviteľné zdroje ako politicky a ekologicky najbezproblémovejšie majú dlhodobý potenciál. Ich dnešný stav je však zväčša nerentabilný, nedostačujúci a nepokrývajúci výrobu základnej energie.

Výnimkou okrem spomínaných hydroelektrární tvoria geotermálne zdroje. Teplotný potenciál na území SR pre výrobu elektrickej energie leží však vo veľkých hĺbkach (>3km), čo sa snaží vyriešiť nová výskumno-vývojová oblasť Hĺbkové geotermálne systémy (Enhanced Geothermal Systems - EGS) využívajúca teplo hornín. V prípade vyriešenia efektívneho prístupu a získania energie z hlbinných rezervoárov môže región získať niekoľkonásobok energie ako je jeho potreba.

V súlade s výskumno-vývojovým programom Európskej únie, ako aj s najrozvinutejšími krajinami v Hĺbkových geotermálnych systémoch (USA, Austrália, Veľká Británia, Nemecko) má Slovensko technologický a kapacitný potenciál, aby vlastným prispením získalo jedinečné postavenie medzi lídrami v oblasti hĺbkovej geotermálnej energie a v dlhodobom horizonte si zabezpečilo vlastnú bezpečnú, obnoviteľnú a exportovateľnú energiu.

Z nasledujúcej geotermálnej mapy Európy jednoznačne vyplýva, že Slovensko a predovšetkým jeho južná časť má vynikajúce predpoklady pre využitie geotermálnej energie vo veľkom meradle.

 

Dôležité linky


KontaktDúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovenská republika


+421 (2) 20920100